Shimmering Swarovski Crystal Elephant
  • Shimmering Swarovski Crystal Elephant

    Shimmering Crystal Elephant,  9 ½"w x 12"h.  Aurora Borealis Swarovski crystal.

      $525.00Price